پولیش

پولیش ها جهت لایه برداری به منظور براق کردن، همسطح کردن، هدایت الکتریکی بهتر و غیره  مورد استفاده قرار می گیرند.

پولیش ها به منظور استفاده و کاربردشان به دسته های متفاوتی تقسیم می گردند. البته می توان از پولیش ها در مصارف مختلف استفاده های گوناگونی نمود که به تبحر مصرف کننده نیاز دارد.