درخواست نمونه

برای آشنایی و تست محصولات، جهت حصول اطمینان از کیفیت و برتری محصولات می توان از رنگ های موجود نمونه مورد نظر انتخاب شده و درخواست نمونه گردد.

نمونه های استاندارد تست 200 گرمی می باشد.

نمونه های بیشتر از یک کیلوگرم بصورت جعبه ای بوده و هزینه آن باید پرداخت  گردد.

برای درخواست فرم زیر را کامل نمایید.

نام شما (الزامی):

ایمیل شما (الزامی):

تلفن(الزامی):

موبایل(الزامی):

رال(نوع رنگ):

شهر:

نحوه ارسال: باربریترمینالسایر

نام شرکت:

توضیحات: